SlovakEnglishGermanMagyar
separator
Kde sa nachádzame?Kde sa nachádzame?

Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
Hlavná 399/71
076 31 Viničky
Videoprezentácia spoločnosti
Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
Politika kvality
Poslaním spoločnosti Tokajská spoločnosť Viničky spol. s.r.o., ktorej hlavným zameraním je maloobchod a veľkoobchod v odbore víno; výroba hroznového vína; spracovanie hrozna a hroznovej šťavy je neustále zlepšovanie úrovne kvality a všestranné uspokojovanie očakávaní, potrieb i predpokladaných požiadaviek zákazníkov. Strategickou víziou našej spoločnosti je vytvoriť spoločnosť, ktorá je stabilná, schopná dlhodobo dosahovať očakávaných výsledkov, prosperity v oblasti výroby vína, pričom potreby a priania našich zákazníkov sú hlavným zdrojom ďalšieho vývoja spoločnosti. K splneniu vyššie uvedeného sa vedenie spoločnosti zaväzuje plniť nasledujúce zásady politiky kvality:

Vzťah k zákazníkovi
Cieľom všetkých našich činností je vždy 100 % splnenie požiadaviek zákazníka na kvalitu výrobku. Chceme neustálym zlepšovaním všetkých procesov vo vnútri firmy i zlepšením vzťahov so spolupracujúcimi subjektmi docieliť schopnosť plniť požiadavky zákazníka, konať v súlade s jeho prianím a snažiť sa predvídať jeho budúce potreby. Zákazník je hlavným hodnotiteľom kvality našej činnosti. Naša strategická úloha: „Všetko pre nášho zákazníka".

Vzťah k firme a k trhu
Našim cieľom je udržanie súčasného postavenia na trhu. Všetky riadené procesy sú v súlade s platnými legislatívnymi, zdravotnými, hygienickými, bezpečnostnými a ekologickými podmienkami, ktoré sú určené platnou legislatívou SR. Spoločnosť zabezpečuje nutnú podporu pre zaistenie činnosti všetkých procesov, ich meranie, monitorovanie a analyzovanie, aby boli dosiahnuté plánované výsledky a neustále zlepšovanie.

Vzťah k zamestnancom
Každý náš zamestnanec je presvedčený o význame kvality pre prosperitu firmy, pozná svoju zodpovednosť a postavenie v SMK. Kvalitná a zodpovedná práca je zárukou úspechu firmy.

Vzťah k dodávateľom
Všetci naši dodávatelia sú schopní dodávať, presne podľa našich potrieb a špecifikácii. Budeme sa usilovať o dodávateľov s rovnako zaistenou úrovňou kvality.

Vzťah k systému kvality
Plniť požiadavky SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2001. Vedenie firmy sa zaväzuje k napĺňaniu politiky kvality ako súčasti filozofie spoločnosti smerujúcej k neustálemu zlepšovaniu SMK a trvalej orientácie na spokojných zákazníkov. Prístup k okoliu a životnému prostrediu Zaväzujeme sa plánovane a cieľavedome zlepšovať pracovné prostredie vo všetkých činnostiach firmy. Chceme udržovať životné prostredie a svoje okolie na takej úrovni, ktorá bude nielen spĺňať požiadavky predpisov ale i oprávnené požiadavky záujmových skupín.